වෙසක් පොහොය සීල භාවනා වැඩසටහන 2018

මැයි 27 වන ඉරුදින උදෑසන 8.30 සිට සවස 3.00 දක්වා වෙසක් පොහොය සීල භාවනා වැඩසටහන, සවස 3.00 සිට බුද්ධ භූමි වන්දනා සහ ළමා පිරිත් සජ්ඣායනාව.

පින් කැමැත්තෝ සතුටු සිතින් පැමිණේත්වා !

Mahamevnawa Buddhist Meditation Centre France
6 bis rue Maurice Laisney
92600 Asnières sur Seine

 

Métro 13 : Les Agnettes

Share This Post: