අප්‍රේල් 15 වන ඉරුදින සවස 3.00 සිට 6.00 දක්වා තරුණ ධම්ම වැඩසටහන

අප්‍රේල් 15 වන ඉරුදින සවස 3.00 සිට 6.00 දක්වා තරුණ ධම්ම වැඩසටහන. (15න් ඉහල)

පින් කැමැත්තෝ සතුටු සිතින් පැමිණේත්වා !

6 bis rue Maurice Laisney

92600 Asnières sur Seine

 

Métro 13 : Les Agnettes

Share This Post: