අප්‍රේල් 14 වන සෙනසුරාදා සවස 2.00 සිට 6.00 දක්වා ළමා වැඩසටහන (6-15 years)

අප්‍රේල් 14 වන සෙනසුරාදා සවස 2.00 සිට 6.00 දක්වා ළමා වැඩසටහන (6-15 years) :

- සිංහල පන්තිය (2.00pm - 3.00pm)

- ළමා ධම්ම වැඩසටහන (3.00pm - 6.00pm) .

පින් කැමැත්තෝ සතුටු සිතින් පැමිණේත්වා !

6 bis rue Maurice Laisney

92600 Asnières sur Seine
Métro 13 : Les Agnettes

Share This Post: