ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර, භාවනා වැඩසටහන්

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

2014 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති දහම් වැඩසටහන.

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: April 07, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: